Cesta: 0

Opis istotnych wartości niematerialnych - dokumentacja cen transferowych

Fecha de publicación: 2018-07-23 11:58:36

Podatnicy sporządzający dokumentację grupową (master file) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych, przedstawiają informacje dotyczące:

a) strategii grupy podmiotów powiązanych w odniesieniu do wartości niematerialnych w zakresie ich:
– posiadania, w tym ochrony i utrzymania, 
– tworzenia, w tym opracowywania,
– rozwijania, w tym ulepszania,
– wykorzystania,

b) największych, pod względem liczby zatrudnionych pracowników, ośrodków prowadzących prace badawczo-rozwojowe w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

c) nazw podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi w ramach grupy podmiotów powiązanych oraz kraju ich siedziby,

d) wartości niematerialnych należących do podmiotów powiązanych w grupie, wpływających na wycenę cen transakcyjnych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, uzupełnione o informację o podmiocie posiadającym tytuł prawny do tych wartości wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego, a w przypadku gdy żaden z podmiotów powiązanych nie posiada tytułu prawnego do tych wartości – uzupełnione o informację o podmiocie zarządzającym tymi wartościami lub kontrolującym te wartości,

e) umów lub porozumień między podmiotami powiązanymi odnoszących się do wartości niematerialnych wykorzystywanych w grupie podmiotów powiązanych, globalnie lub na danym rynku geograficznym, dla poszczególnych istotnych łańcuchów wartości dodanej, w tym umów o wspólnych przedsięwzięciach, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz umów licencyjnych,

f) zmiany podmiotu posiadającego tytuł prawny do wartości niematerialnych, zmiany podmiotu zarządzającego tymi wartościami lub kontrolującego te wartości lub zmiany podmiotu powiązanego korzystającego z tych wartości, wraz ze wskazaniem kraju siedziby tych podmiotów oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia lub kompensaty;


Página principal Todos los registros
El sitio no recoge la información de manera automática, excepto la información contenida en archivos de cookies, que son imprescindibles para reconocer a los usuarios, recordar los ajustes, guardar los parámetros de la sesión y adaptar mejor el sitio a los usuarios. Haz clic si ya te has familiarizado con esta información. Cerrar
X