Cesta: 0

Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza

Fecha de publicación: 2018-07-23 13:34:33

Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności:

  A. Koszty działalności związanej ze strukturą prawną podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym:

  A.1. Koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy podmiotu, włącznie z kosztami ogłoszeń;

  A.2. Koszty emisji akcji tego podmiotu;

  A.3. Koszty zarządu tego podmiotu, związane ze statutowymi i regulaminowymi zadaniami członków zarządu tego podmiotu;

  A.4. Koszty zapewnienia zgodności z prawem podatkowym (zeznanie podatkowe, prowadzenie księgowości itp.).

  B. Koszty w zakresie sprawozdawczości podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym, włącznie z konsolidacją sprawozdań:

  B.1. Koszty skonsolidowanego sprawozdania finansowego tego podmiotu;

  B.2. Koszty skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

  B.3. Koszty związane ze stosowaniem i z przestrzeganiem transgranicznej konsolidacji podatków;

  B.4. Koszty związane z audytem tego podmiotu.

  C. Koszty pozyskiwania funduszy na nabycie udziałów lub akcji.

  D. Koszty działań zarządczych i kontroli (monitoringu) związane z zarządzaniem i ochroną inwestycji w udziały, z wyjątkiem przypadku, gdy strona trzecia byłaby zainteresowana ich zakupem lub prowadzeniem tych działań:

  D.1. Ponoszone przez ten podmiot koszty audytu ksiąg rachunkowych innego podmiotu powiązanego, jeżeli jest on prowadzony wyłącznie w interesie podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym;

  D.2. Koszty sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu powiązanego zgodnie z zasadami rachunkowości państwa tego innego podmiotu powiązanego;

  D.3. Koszty technologii informacyjnych ponoszone wyłącznie z korzyścią dla podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym;

  D.4. Koszty ogólnego przeglądu wyników działalności podmiotu powiązanego, jeżeli nie wiążą się ze świadczeniem usług konsultingowych na rzecz innych podmiotów powiązanych.

  E. Koszty wstępnej rejestracji podmiotu na giełdzie papierów wartościowych oraz koszty działalności związanej z notowaniem na giełdzie papierów wartościowych podmiotu w kolejnych latach po wstępnej rejestracji (np. przygotowania dokumentów wymaganych przez organ nadzorujący giełdę).

  F. Koszty związane z relacjami z inwestorami podmiotu posiadającego udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym:

  F.1. Koszty konferencji prasowych i innych metod komunikacji z:

   (i) akcjonariuszami tego podmiotu,

   (ii) analitykami finansowymi,

   (iii) funduszami oraz

   (iv) pozostałymi interesariuszami tego podmiotu.

  G. Analizę źródeł finansowania podmiotów powiązanych oraz związaną z nią zmianę modelu finansowania tych podmiotów.

  H. Koszty podwyższenia kapitału akcyjnego podmiotów powiązanych.

  I. Działalność innego rodzaju uznawaną za działalność akcjonariusza: działalność związaną z przyjęciem i wykonywaniem zasad statutowych oraz zasad postępowania w odniesieniu do ładu korporacyjnego przez podmioty powiązane.


Página principal Todos los registros
El sitio no recoge la información de manera automática, excepto la información contenida en archivos de cookies, que son imprescindibles para reconocer a los usuarios, recordar los ajustes, guardar los parámetros de la sesión y adaptar mejor el sitio a los usuarios. Haz clic si ya te has familiarizado con esta información. Cerrar
X